cam-bien-oxy-oxygen-sensor-12.png

Đại lý phân phối chính thức Hãng AII tại Việt Nam - Aii Vietnam - ANS Vietnam - Đại lý AII, Aii Vietnam, Aii1 Vietnam

Qúy khách có nhu cầu vui lòng liên hệ để được hỗ trợ tư vấn kỹ thuật và giá tốt nhất :

Đặng Văn Hương I Huong Mr. I
===========================
cellphone I  +84 984.359.334
email I          huong@ansgroup.asia

BMR-500 Rebreather
Biomarine MK15/15/5 Rebreather
CCR-1000 Rebreather
SM1000 Rebreather
SM1600 Rebreather (modified MK15)
Maxtec MAX-310s ocygen Sensors
Teledyne R-10DS oxygen Sensors
 
Advanced galvanic type oxygen sensors with excellent stability and accuracy under stringent applications. All oxygen sensors are subjected to the most extensive stability test, output in air, 30" of water column pressure test and stability at 100% oxygen. The widest range of % oxygen sensors offered by Analytical Industries, Inc. are "Made in USA"
 
List Code :
Oxygen Sensor_B1SA_Aii (Advanced Instrument Inc) Aii1 VietNam, AII VietNam
Oxygen Sensor_GPR-11-233-H_Aii (Advanced Instrument Inc) Aii1 VietNam, AII VietNam
Oxygen Sensor_GPR-11-37-4_Aii (Advanced Instrument Inc) Aii1 VietNam, AII VietNam
Oxygen Sensor_GPR-11-37-I_Aii (Advanced Instrument Inc) Aii1 VietNam, AII VietNam
Oxygen Sensor_GPR-11-917-J_Aii (Advanced Instrument Inc) Aii1 VietNam, AII VietNam
Oxygen Sensor_GPR-11-917-M_Aii (Advanced Instrument Inc) Aii1 VietNam, AII VietNam
Oxygen Sensor_PSR-11-21_Aii (Advanced Instrument Inc) Aii1 VietNam, AII VietNam
Oxygen Sensor_PSR-11-213_Aii (Advanced Instrument Inc) Aii1 VietNam, AII VietNam
Oxygen Sensor_PSR-11-23_Aii (Advanced Instrument Inc) Aii1 VietNam, AII VietNam
Oxygen Sensor_PSR-11-233_Aii (Advanced Instrument Inc) Aii1 VietNam, AII VietNam
Oxygen Sensor_PSR-11-33-JL_Aii (Advanced Instrument Inc) Aii1 VietNam, AII VietNam
Oxygen Sensor_PSR-11-25_Aii (Advanced Instrument Inc) Aii1 VietNam, AII VietNam
Oxygen Sensor_PSR-11-330_Aii (Advanced Instrument Inc) Aii1 VietNam, AII VietNam
Oxygen Sensor_PSR-11-39_Aii (Advanced Instrument Inc) Aii1 VietNam, AII VietNam
Oxygen Sensor_PSR-11-52_Aii (Advanced Instrument Inc) Aii1 VietNam, AII VietNam
Oxygen Sensor_PSR-11-54_Aii (Advanced Instrument Inc) Aii1 VietNam, AII VietNam
Oxygen Sensor_PSR-11-54-3_Aii (Advanced Instrument Inc) Aii1 VietNam, AII VietNam
Oxygen Sensor_PSR-11-75-KE_Aii (Advanced Instrument Inc) Aii1 VietNam, AII VietNam
Oxygen Sensor_PSR-11-75-KE10_Aii (Advanced Instrument Inc) Aii1 VietNam, AII VietNam
Oxygen Sensor_PSR-11-75-KE12_Aii (Advanced Instrument Inc) Aii1 VietNam, AII VietNam
Oxygen Sensor_PSR-11-75-KE13PB_Aii (Advanced Instrument Inc) Aii1 VietNam, AII VietNam
Oxygen Sensor_PSR-11-75-KE250A_Aii (Advanced Instrument Inc) Aii1 VietNam, AII VietNam
Oxygen Sensor_PSR-11-75-KEF3_Aii (Advanced Instrument Inc) Aii1 VietNam, AII VietNam
Oxygen Sensor_PSR-11-75-KEF4_Aii (Advanced Instrument Inc) Aii1 VietNam, AII VietNam
Oxygen Sensor_PSR-11-75-KEFR_Aii (Advanced Instrument Inc) Aii1 VietNam, AII VietNam
Oxygen Sensor_PSR-11-75-KEFR-NC_Aii (Advanced Instrument Inc) Aii1 VietNam, AII VietNam
Oxygen Sensor_PSR-11-77 Ind_Aii (Advanced Instrument Inc) Aii1 VietNam, AII VietNam
Oxygen Sensor_PSR-11-OX-3_Aii (Advanced Instrument Inc) Aii1 VietNam, AII VietNam
ppm Oxygen Sensor_PSR-12-223_Aii (Advanced Instrument Inc) Aii1 VietNam, AII VietNam
ppm Oxygen Sensor_PSR-12-223-H_Aii (Advanced Instrument Inc) Aii1 VietNam, AII VietNam
ppm Oxygen Sensor_PSR-12-223-IT_Aii (Advanced Instrument Inc) Aii1 VietNam, AII VietNam
ppm Oxygen Sensor_PSR-12-223-L_Aii (Advanced Instrument Inc) Aii1 VietNam, AII VietNam
Oxygen Sensor_PSR-12-223-L_Aii (Advanced Instrument Inc) Aii1 VietNam, AII VietNam
Oxygen Sensor_PSR-12-243_Aii (Advanced Instrument Inc) Aii1 VietNam, AII VietNam
Oxygen Sensor_PSR-12-OX-1_Aii (Advanced Instrument Inc) Aii1 VietNam, AII VietNam
Oxygen Sensor_SAF-11-02-I_Aii (Advanced Instrument Inc) Aii1 VietNam, AII VietNam
Oxygen Sensor_XLT-11-15_Aii (Advanced Instrument Inc) Aii1 VietNam, AII VietNam
Oxygen Sensor_XLT-11-15-EC_Aii (Advanced Instrument Inc) Aii1 VietNam, AII VietNam
Oxygen Sensor_XLT-11-1513_Aii (Advanced Instrument Inc) Aii1 VietNam, AII VietNam
Oxygen Sensor_XLT-11-1523_Aii (Advanced Instrument Inc) Aii1 VietNam, AII VietNam
Oxygen Sensor_XLT-11-153_Aii (Advanced Instrument Inc) Aii1 VietNam, AII VietNam
Oxygen Sensor_XLT-11-39_Aii (Advanced Instrument Inc) Aii1 VietNam, AII VietNam
Oxygen Sensor_XLT-11-52_Aii (Advanced Instrument Inc) Aii1 VietNam, AII VietNam
Oxygen Sensor_XLT-11-75-KE_Aii (Advanced Instrument Inc) Aii1 VietNam, AII VietNam
Oxygen Sensor_XLT-11-75-KE3_Aii (Advanced Instrument Inc) Aii1 VietNam, AII VietNam
Oxygen Sensor_XLT-11-75-KEF3_Aii (Advanced Instrument Inc) Aii1 VietNam, AII VietNam
Oxygen Sensor_XLT-11-OX-4_Aii (Advanced Instrument Inc) Aii1 VietNam, AII VietNam
ppm Oxygen Sensor_XLT-12-123_Aii (Advanced Instrument Inc) Aii1 VietNam, AII VietNam
ppm Oxygen Sensor_XLT-12-123 L2_Aii (Advanced Instrument Inc) Aii1 VietNam, AII VietNam
ppm Oxygen Sensor_XLT-12-123-IT_Aii (Advanced Instrument Inc) Aii1 VietNam, AII VietNam
ppm Oxygen Sensor_XLT-12-123-T2_Aii (Advanced Instrument Inc) Aii1 VietNam, AII VietNam
ppm Oxygen Sensor_XLT-12-OX-2_Aii (Advanced Instrument Inc) Aii1 VietNam, AII VietNam
Carbon Monoxide Sensor Assy_A-2672_Aii (Advanced Instrument Inc) Aii1 VietNam, Aii VietNam, AII Vietnam
Carbon Monoxide Sensor Assy_A-2672-10_Aii (Advanced Instrument Inc) Aii1 VietNam, Aii VietNam, AII Vietnam
Oxygen Sensor_AII-11-60 IND_Aii (Advanced Instrument Inc) Aii1 VietNam, Aii VietNam, AII Vietnam
Oxygen Sensor_AII-11-60 IND HC_Aii (Advanced Instrument Inc) Aii1 VietNam, Aii VietNam, AII Vietnam
Oxygen  Purity Sensor_GPR-11-120-4_Aii (Advanced Instrument Inc) Aii1 VietNam, Aii VietNam, AII Vietnam
Oxygen  Purity Sensor_GPR-11-120-4-AP_Aii (Advanced Instrument Inc) Aii1 VietNam, Aii VietNam, AII Vietnam
Oxygen  Purity Sensor_GPR-11-120-OP_Aii (Advanced Instrument Inc) Aii1 VietNam, Aii VietNam, AII Vietnam
Oxygen  Purity Sensor_GPR-11-120-RT_Aii (Advanced Instrument Inc) Aii1 VietNam, Aii VietNam, AII Vietnam
Oxygen  Purity Sensor_GPR-11-120-RTS_Aii (Advanced Instrument Inc) Aii1 VietNam, Aii VietNam, AII Vietnam
Oxygen Sensor_GPR-11-21-RT_Aii (Advanced Instrument Inc) Aii1 VietNam, AII VietNam
Oxygen Sensor_GPR-11-23-M_Aii (Advanced Instrument Inc) Aii1 VietNam, AII VietNam
Oxygen Sensor_GPR-11-32_Aii (Advanced Instrument Inc) Aii1 VietNam, AII VietNam
Oxygen Sensor_GPR-11-32-4_Aii (Advanced Instrument Inc) Aii1 VietNam, AII VietNam
Oxygen Sensor_GPR-11-32-4R_Aii (Advanced Instrument Inc) Aii1 VietNam, AII VietNam
Oxygen Sensor_GPR-11-32-H_Aii (Advanced Instrument Inc) Aii1 VietNam, AII VietNam
Oxygen Sensor_GPR-11-32-LD_Aii (Advanced Instrument Inc) Aii1 VietNam, AII VietNam
Oxygen Sensor_GPR-11-32-M_Aii (Advanced Instrument Inc) Aii1 VietNam, AII VietNam
Oxygen Sensor_GPR-11-32-MD_Aii (Advanced Instrument Inc) Aii1 VietNam, AII VietNam
Oxygen Sensor_GPR-11-32-MDS_Aii (Advanced Instrument Inc) Aii1 VietNam, AII VietNam
Oxygen Sensor_GPR-11-32-RT_Aii (Advanced Instrument Inc) Aii1 VietNam, AII VietNam
Oxygen Sensor_GPR-11-32-RTS_Aii (Advanced Instrument Inc) Aii1 VietNam, AII VietNam
Oxygen Sensor_GPR-11-32-RTS-4_Aii (Advanced Instrument Inc) Aii1 VietNam, AII VietNam
Oxygen Sensor_GPR-11-60_Aii (Advanced Instrument Inc) Aii1 VietNam, AII VietNam
Oxygen Sensor_GPR-11-60-4_Aii (Advanced Instrument Inc) Aii1 VietNam, AII VietNam
Oxygen Sensor_GPR-11-60-4KAI_Aii (Advanced Instrument Inc) Aii1 VietNam, AII VietNam
Oxygen Sensor_GPR-11-60-4KAI-A_Aii (Advanced Instrument Inc) Aii1 VietNam, AII VietNam
Oxygen Sensor_GPR-11-60-4R_Aii (Advanced Instrument Inc) Aii1 VietNam, AII VietNam
Oxygen Sensor_GPR-11-60-MD_Aii (Advanced Instrument Inc) Aii1 VietNam, AII VietNam
Oxygen Sensor_GPR-11-60-PRX_Aii (Advanced Instrument Inc) Aii1 VietNam, AII VietNam
Oxygen Sensor_GPR-11-60-RT_Aii (Advanced Instrument Inc) Aii1 VietNam, AII VietNam
Oxygen Sensor_GPR-11-60-RTS_Aii (Advanced Instrument Inc) Aii1 VietNam, AII VietNam
Oxygen Sensor_GPR-11-63-T_Aii (Advanced Instrument Inc) Aii1 VietNam, AII VietNam
Oxygen Sensor_GPR-11-75-F_Aii (Advanced Instrument Inc) Aii1 VietNam, AII VietNam
ppm Oxygen Sensor_GPR-12-100-4_Aii (Advanced Instrument Inc) Aii1 VietNam, Aii VietNam, AII Vietnam
ppm Oxygen Sensor_GPR-12-100-M_Aii (Advanced Instrument Inc) Aii1 VietNam, Aii VietNam, AII Vietnam
ppm Oxygen Sensor_GPR-12-100-MH_Aii (Advanced Instrument Inc) Aii1 VietNam, Aii VietNam, AII Vietnam
ppm Oxygen Sensor_GPR-12-2000 MS_Aii (Advanced Instrument Inc) Aii1 VietNam, Aii VietNam, AII Vietnam
ppm Oxygen Sensor_GPR-12-2000 MSH_Aii (Advanced Instrument Inc) Aii1 VietNam, Aii VietNam, AII Vietnam
ppm Oxygen Sensor_GPR-12-333_Aii (Advanced Instrument Inc) Aii1 VietNam, Aii VietNam, AII Vietnam
ppm Oxygen Sensor_GPR-12-333 DC_Aii (Advanced Instrument Inc) Aii1 VietNam, Aii VietNam, AII Vietnam
ppm Oxygen Sensor_GPR-12-333-H_Aii (Advanced Instrument Inc) Aii1 VietNam, Aii VietNam, AII Vietnam
ppm Oxygen Sensor_GPR-12-333-M_Aii (Advanced Instrument Inc) Aii1 VietNam, Aii VietNam, AII Vietnam
ppm Oxygen Sensor_GPR-12-333-MH_Aii (Advanced Instrument Inc) Aii1 VietNam, Aii VietNam, AII Vietnam
ppm Oxygen Sensor_GPR-12-54_Aii (Advanced Instrument Inc) Aii1 VietNam, Aii VietNam, AII Vietnam
ppb Oxygen Sensor_GPR-13-2000 UHP_Aii (Advanced Instrument Inc) Aii1 VietNam, Aii VietNam, AII Vietnam
ppb Oxygen Sensor_GPR-13-2000 UHP-H_Aii (Advanced Instrument Inc) Aii1 VietNam, Aii VietNam, AII Vietnam
Carbon Dioxide Detector Assy_OSV-42-1_Aii (Advanced Instrument Inc) Aii1 VietNam, Aii VietNam, AII Vietnam
H2S sensor above 100PPM_OSV-72-7H_Aii (Advanced Instrument Inc) Aii1 VietNam, Aii VietNam, AII Vietnam
H2S sensor up to 100PPM_OSV-72-7HH_Aii (Advanced Instrument Inc) Aii1 VietNam, Aii VietNam, AII Vietnam
H2S sensor above 100PPM - Liquid Drain_OSV-72-7H-LD_Aii (Advanced Instrument Inc) Aii1 VietNam, Aii VietNam, AII Vietnam
H2S sensor up to 100PPM - Liquid Drain_OSV-72-7HH-LD_Aii (Advanced Instrument Inc) Aii1 VietNam, Aii VietNam, AII Vietnam
Sensor Hydrogen Sulfide BE_OSV-72-BE_Aii (Advanced Instrument Inc) Aii1 VietNam, Aii VietNam, AII Vietnam
Sensor Hydrogen Sulfide BE, Liquid Drain_OSV-72-BE-LD_Aii (Advanced Instrument Inc) Aii1 VietNam, Aii VietNam, AII Vietnam
Sensor Hydrogen Sulfide_OSV-72-BH-7M_Aii (Advanced Instrument Inc) Aii1 VietNam, Aii VietNam, AII Vietnam
Sensor Hydrogen Sulfide BH Liquid Drain_OSV-72-BH-LD_Aii (Advanced Instrument Inc) Aii1 VietNam, Aii VietNam, AII Vietnam
Oxygen Sensor_XLT-11-24_Aii (Advanced Instrument Inc) Aii1 VietNam, Aii VietNam, AII Vietnam
Oxygen Sensor_XLT-11-24-2_Aii (Advanced Instrument Inc) Aii1 VietNam, Aii VietNam, AII Vietnam
Oxygen Sensor_XLT-11-24-4_Aii (Advanced Instrument Inc) Aii1 VietNam, Aii VietNam, AII Vietnam
Oxygen Sensor_XLT-11-24-LD_Aii (Advanced Instrument Inc) Aii1 VietNam, Aii VietNam, AII Vietnam
Oxygen Sensor_XLT-11-24-RT_Aii (Advanced Instrument Inc) Aii1 VietNam, Aii VietNam, AII Vietnam
Oxygen Sensor_XLT-11-24-RTS_Aii (Advanced Instrument Inc) Aii1 VietNam, Aii VietNam, AII Vietnam
Oxygen Sensor_XLT-11-32-4_Aii (Advanced Instrument Inc) Aii1 VietNam, Aii VietNam, AII Vietnam
Oxygen Sensor_XLT-11-32-RT_Aii (Advanced Instrument Inc) Aii1 VietNam, Aii VietNam, AII Vietnam
ppm Oxygen Sensor_XLT-12-100-4_Aii (Advanced Instrument Inc) Aii1 VietNam, Aii VietNam, AII Vietnam
ppm Oxygen Sensor_XLT-12-100-M_Aii (Advanced Instrument Inc) Aii1 VietNam, Aii VietNam, AII Vietnam
ppm Oxygen Sensor_XLT-12-333_Aii (Advanced Instrument Inc) Aii1 VietNam, Aii VietNam, AII Vietnam
ppm Oxygen Sensor_XLT-12-333-H_Aii (Advanced Instrument Inc) Aii1 VietNam, Aii VietNam, AII Vietnam