cam-bien-oxy-oxygen-sensor-13.png

Đại lý phân phối chính thức Hãng AII tại Việt Nam - Aii Vietnam - ANS Vietnam - Đại lý AII, Aii Vietnam, Aii1 Vietnam

Qúy khách có nhu cầu vui lòng liên hệ để được hỗ trợ tư vấn kỹ thuật và giá tốt nhất :

Đặng Văn Hương I Huong Mr. I
===========================
cellphone I  +84 984.359.334
email I          huong@ansgroup.asia

Expedition
PRO-1
MSA Mini Ox IV (internal)
Agysmal Tek Chck
Vandergraph VN202
IT Gambert D-03 Sensor
Teledyne O-13 Sensor
 
Advanced galvanic type oxygen sensor with excellent stability and accuracy under stringent applications. All sensors are subjected to the most extensive stability test, output in air, 30" of water column pressure test and stability at 100% oxygen. The widest range of oxygen sensors offered by Analytical Industries, Inc. are "Made in USA"
 
List Code :
Oxygen Sensor_B1SA_Aii (Advanced Instrument Inc) Aii1 VietNam, AII VietNam
Oxygen Sensor_GPR-11-233-H_Aii (Advanced Instrument Inc) Aii1 VietNam, AII VietNam
Oxygen Sensor_GPR-11-37-4_Aii (Advanced Instrument Inc) Aii1 VietNam, AII VietNam
Oxygen Sensor_GPR-11-37-I_Aii (Advanced Instrument Inc) Aii1 VietNam, AII VietNam
Oxygen Sensor_GPR-11-917-J_Aii (Advanced Instrument Inc) Aii1 VietNam, AII VietNam
Oxygen Sensor_GPR-11-917-M_Aii (Advanced Instrument Inc) Aii1 VietNam, AII VietNam
Oxygen Sensor_PSR-11-21_Aii (Advanced Instrument Inc) Aii1 VietNam, AII VietNam
Oxygen Sensor_PSR-11-213_Aii (Advanced Instrument Inc) Aii1 VietNam, AII VietNam
Oxygen Sensor_PSR-11-23_Aii (Advanced Instrument Inc) Aii1 VietNam, AII VietNam
Oxygen Sensor_PSR-11-233_Aii (Advanced Instrument Inc) Aii1 VietNam, AII VietNam
Oxygen Sensor_PSR-11-33-JL_Aii (Advanced Instrument Inc) Aii1 VietNam, AII VietNam
Oxygen Sensor_PSR-11-25_Aii (Advanced Instrument Inc) Aii1 VietNam, AII VietNam
Oxygen Sensor_PSR-11-330_Aii (Advanced Instrument Inc) Aii1 VietNam, AII VietNam
Oxygen Sensor_PSR-11-39_Aii (Advanced Instrument Inc) Aii1 VietNam, AII VietNam
Oxygen Sensor_PSR-11-52_Aii (Advanced Instrument Inc) Aii1 VietNam, AII VietNam
Oxygen Sensor_PSR-11-54_Aii (Advanced Instrument Inc) Aii1 VietNam, AII VietNam
Oxygen Sensor_PSR-11-54-3_Aii (Advanced Instrument Inc) Aii1 VietNam, AII VietNam
Oxygen Sensor_PSR-11-75-KE_Aii (Advanced Instrument Inc) Aii1 VietNam, AII VietNam
Oxygen Sensor_PSR-11-75-KE10_Aii (Advanced Instrument Inc) Aii1 VietNam, AII VietNam
Oxygen Sensor_PSR-11-75-KE12_Aii (Advanced Instrument Inc) Aii1 VietNam, AII VietNam
Oxygen Sensor_PSR-11-75-KE13PB_Aii (Advanced Instrument Inc) Aii1 VietNam, AII VietNam
Oxygen Sensor_PSR-11-75-KE250A_Aii (Advanced Instrument Inc) Aii1 VietNam, AII VietNam
Oxygen Sensor_PSR-11-75-KEF3_Aii (Advanced Instrument Inc) Aii1 VietNam, AII VietNam
Oxygen Sensor_PSR-11-75-KEF4_Aii (Advanced Instrument Inc) Aii1 VietNam, AII VietNam
Oxygen Sensor_PSR-11-75-KEFR_Aii (Advanced Instrument Inc) Aii1 VietNam, AII VietNam
Oxygen Sensor_PSR-11-75-KEFR-NC_Aii (Advanced Instrument Inc) Aii1 VietNam, AII VietNam
Oxygen Sensor_PSR-11-77 Ind_Aii (Advanced Instrument Inc) Aii1 VietNam, AII VietNam
Oxygen Sensor_PSR-11-OX-3_Aii (Advanced Instrument Inc) Aii1 VietNam, AII VietNam
ppm Oxygen Sensor_PSR-12-223_Aii (Advanced Instrument Inc) Aii1 VietNam, AII VietNam
ppm Oxygen Sensor_PSR-12-223-H_Aii (Advanced Instrument Inc) Aii1 VietNam, AII VietNam
ppm Oxygen Sensor_PSR-12-223-IT_Aii (Advanced Instrument Inc) Aii1 VietNam, AII VietNam
ppm Oxygen Sensor_PSR-12-223-L_Aii (Advanced Instrument Inc) Aii1 VietNam, AII VietNam
Oxygen Sensor_PSR-12-223-L_Aii (Advanced Instrument Inc) Aii1 VietNam, AII VietNam
Oxygen Sensor_PSR-12-243_Aii (Advanced Instrument Inc) Aii1 VietNam, AII VietNam
Oxygen Sensor_PSR-12-OX-1_Aii (Advanced Instrument Inc) Aii1 VietNam, AII VietNam
Oxygen Sensor_SAF-11-02-I_Aii (Advanced Instrument Inc) Aii1 VietNam, AII VietNam
Oxygen Sensor_XLT-11-15_Aii (Advanced Instrument Inc) Aii1 VietNam, AII VietNam
Oxygen Sensor_XLT-11-15-EC_Aii (Advanced Instrument Inc) Aii1 VietNam, AII VietNam
Oxygen Sensor_XLT-11-1513_Aii (Advanced Instrument Inc) Aii1 VietNam, AII VietNam
Oxygen Sensor_XLT-11-1523_Aii (Advanced Instrument Inc) Aii1 VietNam, AII VietNam
Oxygen Sensor_XLT-11-153_Aii (Advanced Instrument Inc) Aii1 VietNam, AII VietNam
Oxygen Sensor_XLT-11-39_Aii (Advanced Instrument Inc) Aii1 VietNam, AII VietNam
Oxygen Sensor_XLT-11-52_Aii (Advanced Instrument Inc) Aii1 VietNam, AII VietNam
Oxygen Sensor_XLT-11-75-KE_Aii (Advanced Instrument Inc) Aii1 VietNam, AII VietNam
Oxygen Sensor_XLT-11-75-KE3_Aii (Advanced Instrument Inc) Aii1 VietNam, AII VietNam
Oxygen Sensor_XLT-11-75-KEF3_Aii (Advanced Instrument Inc) Aii1 VietNam, AII VietNam
Oxygen Sensor_XLT-11-OX-4_Aii (Advanced Instrument Inc) Aii1 VietNam, AII VietNam
ppm Oxygen Sensor_XLT-12-123_Aii (Advanced Instrument Inc) Aii1 VietNam, AII VietNam
ppm Oxygen Sensor_XLT-12-123 L2_Aii (Advanced Instrument Inc) Aii1 VietNam, AII VietNam
ppm Oxygen Sensor_XLT-12-123-IT_Aii (Advanced Instrument Inc) Aii1 VietNam, AII VietNam
ppm Oxygen Sensor_XLT-12-123-T2_Aii (Advanced Instrument Inc) Aii1 VietNam, AII VietNam
ppm Oxygen Sensor_XLT-12-OX-2_Aii (Advanced Instrument Inc) Aii1 VietNam, AII VietNam
Housing Assembly_A-1004-2_Aii (Advanced Instrument Inc) Aii1 VietNam, Aii VietNam, AII Vietnam
Flow Housing Assy Delrin_A-2221-KAI_Aii (Advanced Instrument Inc) Aii1 VietNam, Aii VietNam, AII Vietnam
Pump Assembly_A-2501_Aii (Advanced Instrument Inc) Vietnam Aii1 VietNam, Aii VietNam, AII Vietnam
Sample System H2S Panel Mount_A-3393_Aii (Advanced Instrument Inc) Aii1 VietNam, Aii VietNam, AII Vietnam
Sample System_A-3393-1_Aii (Advanced Instrument Inc) Aii1 VietNam, Aii VietNam, AII Vietnam
Sample System_A-3393-2_Aii (Advanced Instrument Inc) Aii1 VietNam, Aii VietNam, AII Vietnam
Sample System H2S Panel Mount_A-3393-8_Aii (Advanced Instrument Inc) Aii1 VietNam, Aii VietNam, AII Vietnam
Sample System_A-3636_Aii (Advanced Instrument Inc) Aii1 VietNam, Aii VietNam, AII Vietnam
Sample System_A-3728_Aii (Advanced Instrument Inc) Aii1 VietNam, Aii VietNam, AII Vietnam
Flow Adapter Assembly 1/8"_A-4005_Aii (Advanced Instrument Inc) Aii1 VietNam, Aii VietNam, AII Vietnam
Portable Zero/Span Calibration System_A-4109_Aii (Advanced Instrument Inc) Aii1 VietNam, Aii VietNam, AII Vietnam
Pump Assembly_A-4154-110_Aii (Advanced Instrument Inc) Aii1 VietNam, Aii VietNam, AII Vietnam
Pump Assembly_A-4154-220_Aii (Advanced Instrument Inc) Aii1 VietNam, Aii VietNam, AII Vietnam
Sample System_A-4213_Aii (Advanced Instrument Inc) Aii1 VietNam, Aii VietNam, AII Vietnam
Pump Assembly_A-4226_Aii (Advanced Instrument Inc)_ANS  Vietnam Aii1 VietNam, Aii VietNam, AII Vietnam
Heater Assembly_A-4275_Aii (Advanced Instrument Inc)_ANS  Vietnam Aii1 VietNam, Aii VietNam, AII Vietnam
Alarm, Audible_AA-1003_Aii (Advanced Instrument Inc)_ANS  Vietnam Aii1 VietNam, Aii VietNam, AII Vietnam
Alarm, High Low Configured at Factory_AHL_Aii (Advanced Instrument Inc)_ANS  Vietnam Aii1 VietNam, Aii VietNam, AII Vietnam
Alarm, Low Flow_AL-1007_Aii (Advanced Instrument Inc)_ANS  Vietnam Aii1 VietNam, Aii VietNam, AII Vietnam
Alarm, Flow Brass_ALRM-1007_Aii (Advanced Instrument Inc)_ANS  Vietnam Aii1 VietNam, Aii VietNam, AII Vietnam