cam-bien-oxy-oxygen-sensor.png

Đại lý phân phối chính thức Hãng AII tại Việt Nam - Aii Vietnam - ANS Vietnam - Đại lý AII, Aii Vietnam, Aii1 Vietnam

Qúy khách có nhu cầu vui lòng liên hệ để được hỗ trợ tư vấn kỹ thuật và giá tốt nhất :

Đặng Văn Hương I Huong Mr. I
===========================
cellphone I  +84 984.359.334
email I          huong@ansgroup.asia

PSR-12-223_L replaces Teledyne L-2 and L2C ppm oxygen sensor. This advanced galvanic type oxygen sensor offers excellent stability and accuracy under stringent applications. All sensors are subjected to the most extensive stability test. The widest range of oxygen sensors offered by Analytical Industries, Inc. are "Made in USA"

List Code :

Oxygen Sensor_PSR-12-223-L_Aii (Advanced Instrument Inc) Aii1 VietNam, AII VietNam
Oxygen Sensor_PSR-12-243_Aii (Advanced Instrument Inc) Aii1 VietNam, AII VietNam
Oxygen Sensor_PSR-12-OX-1_Aii (Advanced Instrument Inc) Aii1 VietNam, AII VietNam
Oxygen Sensor_SAF-11-02-I_Aii (Advanced Instrument Inc) Aii1 VietNam, AII VietNam
Oxygen Sensor_XLT-11-15_Aii (Advanced Instrument Inc) Aii1 VietNam, AII VietNam
Oxygen Sensor_XLT-11-15-EC_Aii (Advanced Instrument Inc) Aii1 VietNam, AII VietNam
Oxygen Sensor_XLT-11-1513_Aii (Advanced Instrument Inc) Aii1 VietNam, AII VietNam
Oxygen Sensor_XLT-11-1523_Aii (Advanced Instrument Inc) Aii1 VietNam, AII VietNam
Oxygen Sensor_XLT-11-153_Aii (Advanced Instrument Inc) Aii1 VietNam, AII VietNam
Oxygen Sensor_XLT-11-39_Aii (Advanced Instrument Inc) Aii1 VietNam, AII VietNam
Oxygen Sensor_XLT-11-52_Aii (Advanced Instrument Inc) Aii1 VietNam, AII VietNam
Oxygen Sensor_XLT-11-75-KE_Aii (Advanced Instrument Inc) Aii1 VietNam, AII VietNam
Oxygen Sensor_XLT-11-75-KE3_Aii (Advanced Instrument Inc) Aii1 VietNam, AII VietNam
Oxygen Sensor_XLT-11-75-KEF3_Aii (Advanced Instrument Inc) Aii1 VietNam, AII VietNam
Oxygen Sensor_XLT-11-OX-4_Aii (Advanced Instrument Inc) Aii1 VietNam, AII VietNam
ppm Oxygen Sensor_XLT-12-123_Aii (Advanced Instrument Inc) Aii1 VietNam, AII VietNam
ppm Oxygen Sensor_XLT-12-123 L2_Aii (Advanced Instrument Inc) Aii1 VietNam, AII VietNam
ppm Oxygen Sensor_XLT-12-123-IT_Aii (Advanced Instrument Inc) Aii1 VietNam, AII VietNam
ppm Oxygen Sensor_XLT-12-123-T2_Aii (Advanced Instrument Inc) Aii1 VietNam, AII VietNam
ppm Oxygen Sensor_XLT-12-OX-2_Aii (Advanced Instrument Inc) Aii1 VietNam, AII VietNam
Carbon Monoxide Sensor Assy_A-2672_Aii (Advanced Instrument Inc) Aii1 VietNam, Aii VietNam, AII Vietnam
Carbon Monoxide Sensor Assy_A-2672-10_Aii (Advanced Instrument Inc) Aii1 VietNam, Aii VietNam, AII Vietnam
Oxygen Sensor_AII-11-60 IND_Aii (Advanced Instrument Inc) Aii1 VietNam, Aii VietNam, AII Vietnam
Oxygen Sensor_AII-11-60 IND HC_Aii (Advanced Instrument Inc) Aii1 VietNam, Aii VietNam, AII Vietnam
Oxygen  Purity Sensor_GPR-11-120-4_Aii (Advanced Instrument Inc) Aii1 VietNam, Aii VietNam, AII Vietnam
Oxygen  Purity Sensor_GPR-11-120-4-AP_Aii (Advanced Instrument Inc) Aii1 VietNam, Aii VietNam, AII Vietnam
Oxygen  Purity Sensor_GPR-11-120-OP_Aii (Advanced Instrument Inc) Aii1 VietNam, Aii VietNam, AII Vietnam
Oxygen  Purity Sensor_GPR-11-120-RT_Aii (Advanced Instrument Inc) Aii1 VietNam, Aii VietNam, AII Vietnam
Oxygen  Purity Sensor_GPR-11-120-RTS_Aii (Advanced Instrument Inc) Aii1 VietNam, Aii VietNam, AII Vietnam
Oxygen Sensor_GPR-11-21-RT_Aii (Advanced Instrument Inc) Aii1 VietNam, AII VietNam
Oxygen Sensor_GPR-11-23-M_Aii (Advanced Instrument Inc) Aii1 VietNam, AII VietNam
Oxygen Sensor_GPR-11-32_Aii (Advanced Instrument Inc) Aii1 VietNam, AII VietNam
Oxygen Sensor_GPR-11-32-4_Aii (Advanced Instrument Inc) Aii1 VietNam, AII VietNam
Oxygen Sensor_GPR-11-32-4R_Aii (Advanced Instrument Inc) Aii1 VietNam, AII VietNam
Oxygen Sensor_GPR-11-32-H_Aii (Advanced Instrument Inc) Aii1 VietNam, AII VietNam
Oxygen Sensor_GPR-11-32-LD_Aii (Advanced Instrument Inc) Aii1 VietNam, AII VietNam
Oxygen Sensor_GPR-11-32-M_Aii (Advanced Instrument Inc) Aii1 VietNam, AII VietNam
Oxygen Sensor_GPR-11-32-MD_Aii (Advanced Instrument Inc) Aii1 VietNam, AII VietNam
Oxygen Sensor_GPR-11-32-MDS_Aii (Advanced Instrument Inc) Aii1 VietNam, AII VietNam
Oxygen Sensor_GPR-11-32-RT_Aii (Advanced Instrument Inc) Aii1 VietNam, AII VietNam
Oxygen Sensor_GPR-11-32-RTS_Aii (Advanced Instrument Inc) Aii1 VietNam, AII VietNam
Oxygen Sensor_GPR-11-32-RTS-4_Aii (Advanced Instrument Inc) Aii1 VietNam, AII VietNam
Oxygen Sensor_GPR-11-60_Aii (Advanced Instrument Inc) Aii1 VietNam, AII VietNam
Oxygen Sensor_GPR-11-60-4_Aii (Advanced Instrument Inc) Aii1 VietNam, AII VietNam
Oxygen Sensor_GPR-11-60-4KAI_Aii (Advanced Instrument Inc) Aii1 VietNam, AII VietNam
Oxygen Sensor_GPR-11-60-4KAI-A_Aii (Advanced Instrument Inc) Aii1 VietNam, AII VietNam
Oxygen Sensor_GPR-11-60-4R_Aii (Advanced Instrument Inc) Aii1 VietNam, AII VietNam
Oxygen Sensor_GPR-11-60-MD_Aii (Advanced Instrument Inc) Aii1 VietNam, AII VietNam
Oxygen Sensor_GPR-11-60-PRX_Aii (Advanced Instrument Inc) Aii1 VietNam, AII VietNam
Oxygen Sensor_GPR-11-60-RT_Aii (Advanced Instrument Inc) Aii1 VietNam, AII VietNam
Oxygen Sensor_GPR-11-60-RTS_Aii (Advanced Instrument Inc) Aii1 VietNam, AII VietNam
Oxygen Sensor_GPR-11-63-T_Aii (Advanced Instrument Inc) Aii1 VietNam, AII VietNam
Oxygen Sensor_GPR-11-75-F_Aii (Advanced Instrument Inc) Aii1 VietNam, AII VietNam
ppm Oxygen Sensor_GPR-12-100-4_Aii (Advanced Instrument Inc) Aii1 VietNam, Aii VietNam, AII Vietnam
ppm Oxygen Sensor_GPR-12-100-M_Aii (Advanced Instrument Inc) Aii1 VietNam, Aii VietNam, AII Vietnam
ppm Oxygen Sensor_GPR-12-100-MH_Aii (Advanced Instrument Inc) Aii1 VietNam, Aii VietNam, AII Vietnam
ppm Oxygen Sensor_GPR-12-2000 MS_Aii (Advanced Instrument Inc) Aii1 VietNam, Aii VietNam, AII Vietnam
ppm Oxygen Sensor_GPR-12-2000 MSH_Aii (Advanced Instrument Inc) Aii1 VietNam, Aii VietNam, AII Vietnam
ppm Oxygen Sensor_GPR-12-333_Aii (Advanced Instrument Inc) Aii1 VietNam, Aii VietNam, AII Vietnam
ppm Oxygen Sensor_GPR-12-333 DC_Aii (Advanced Instrument Inc) Aii1 VietNam, Aii VietNam, AII Vietnam
ppm Oxygen Sensor_GPR-12-333-H_Aii (Advanced Instrument Inc) Aii1 VietNam, Aii VietNam, AII Vietnam
ppm Oxygen Sensor_GPR-12-333-M_Aii (Advanced Instrument Inc) Aii1 VietNam, Aii VietNam, AII Vietnam
ppm Oxygen Sensor_GPR-12-333-MH_Aii (Advanced Instrument Inc) Aii1 VietNam, Aii VietNam, AII Vietnam
ppm Oxygen Sensor_GPR-12-54_Aii (Advanced Instrument Inc) Aii1 VietNam, Aii VietNam, AII Vietnam
ppb Oxygen Sensor_GPR-13-2000 UHP_Aii (Advanced Instrument Inc) Aii1 VietNam, Aii VietNam, AII Vietnam
ppb Oxygen Sensor_GPR-13-2000 UHP-H_Aii (Advanced Instrument Inc) Aii1 VietNam, Aii VietNam, AII Vietnam
Carbon Dioxide Detector Assy_OSV-42-1_Aii (Advanced Instrument Inc) Aii1 VietNam, Aii VietNam, AII Vietnam
H2S sensor above 100PPM_OSV-72-7H_Aii (Advanced Instrument Inc) Aii1 VietNam, Aii VietNam, AII Vietnam
H2S sensor up to 100PPM_OSV-72-7HH_Aii (Advanced Instrument Inc) Aii1 VietNam, Aii VietNam, AII Vietnam
H2S sensor above 100PPM - Liquid Drain_OSV-72-7H-LD_Aii (Advanced Instrument Inc) Aii1 VietNam, Aii VietNam, AII Vietnam
H2S sensor up to 100PPM - Liquid Drain_OSV-72-7HH-LD_Aii (Advanced Instrument Inc) Aii1 VietNam, Aii VietNam, AII Vietnam
Sensor Hydrogen Sulfide BE_OSV-72-BE_Aii (Advanced Instrument Inc) Aii1 VietNam, Aii VietNam, AII Vietnam
Sensor Hydrogen Sulfide BE, Liquid Drain_OSV-72-BE-LD_Aii (Advanced Instrument Inc) Aii1 VietNam, Aii VietNam, AII Vietnam
Sensor Hydrogen Sulfide_OSV-72-BH-7M_Aii (Advanced Instrument Inc) Aii1 VietNam, Aii VietNam, AII Vietnam
Sensor Hydrogen Sulfide BH Liquid Drain_OSV-72-BH-LD_Aii (Advanced Instrument Inc) Aii1 VietNam, Aii VietNam, AII Vietnam
Oxygen Sensor_XLT-11-24_Aii (Advanced Instrument Inc) Aii1 VietNam, Aii VietNam, AII Vietnam
Oxygen Sensor_XLT-11-24-2_Aii (Advanced Instrument Inc) Aii1 VietNam, Aii VietNam, AII Vietnam
Oxygen Sensor_XLT-11-24-4_Aii (Advanced Instrument Inc) Aii1 VietNam, Aii VietNam, AII Vietnam
Oxygen Sensor_XLT-11-24-LD_Aii (Advanced Instrument Inc) Aii1 VietNam, Aii VietNam, AII Vietnam
Oxygen Sensor_XLT-11-24-RT_Aii (Advanced Instrument Inc) Aii1 VietNam, Aii VietNam, AII Vietnam
Oxygen Sensor_XLT-11-24-RTS_Aii (Advanced Instrument Inc) Aii1 VietNam, Aii VietNam, AII Vietnam
Oxygen Sensor_XLT-11-32-4_Aii (Advanced Instrument Inc) Aii1 VietNam, Aii VietNam, AII Vietnam
Oxygen Sensor_XLT-11-32-RT_Aii (Advanced Instrument Inc) Aii1 VietNam, Aii VietNam, AII Vietnam
ppm Oxygen Sensor_XLT-12-100-4_Aii (Advanced Instrument Inc) Aii1 VietNam, Aii VietNam, AII Vietnam
ppm Oxygen Sensor_XLT-12-100-M_Aii (Advanced Instrument Inc) Aii1 VietNam, Aii VietNam, AII Vietnam
ppm Oxygen Sensor_XLT-12-333_Aii (Advanced Instrument Inc) Aii1 VietNam, Aii VietNam, AII Vietnam
ppm Oxygen Sensor_XLT-12-333-H_Aii (Advanced Instrument Inc) Aii1 VietNam, Aii VietNam, AII Vietnam
Oxygen Sensor_XLT-12-333-LD_Aii (Advanced Instrument Inc) Aii1 VietNam, Aii VietNam, AII Vietnam
Oxygen Sensor_XXLT-12-333-LD-H2S_Aii (Advanced Instrument Inc) Aii1 VietNam, Aii VietNam, AII Vietnam
Oxygen Sensor_XLT-12-333-M_Aii (Advanced Instrument Inc) Aii1 VietNam, Aii VietNam, AII Vietnam